Τρίτη, 2 Ιουλίου 2013

4 Προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

4 Προσλήψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΛΒ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Γ.Γ. Πολιτισμού που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα του Νομού Θεσπρωτίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου