Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Αιτήσεις για το κοινωνικό μέρισμα , Ένστολοι , χαμηλόμισθοι και άνεργοι


Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική σελίδα της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων τα στοιχεία τους και τα μέλη της οικογένειας τους και αφού ελεγχθούν από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους από τις 9 Μαΐου έως το τέλος του μήνα.

Το ποσό του βοηθήματος όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση θα ανέρχεται στα 500 ευρώ για ένα άτομο και προσαυξάνεται ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να πάρει κάποιος το βοήθημα είναι να πληροί τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το εισόδημα ορίζεται ως το άθροισμα των συνολικών εισοδημάτων όλων των μελών του νοικοκυριού . Το εισοδηματικό κριτήριο θα ακολουθήσει τον κανόνα που εφαρμόζεται σήμερα για τα οικογενειακά επιδόματα και θα έχει ως βάση ατομικό οικογενειακό εισόδημα τις 6.000 ευρώ. Κατόπιν αυτών οικογένεια χωρίς παιδιά θα πρέπει να έχει εισόδημα έως 8.000 ευρώ για να δικαιούται το επίδομα. Οικογένεια με ένα παιδί θα πρέπει να έχει ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ και με δύο παιδιά τις 10.000 ευρώ.Ποιοι ένστολοι δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα των 500 ευρώ

Την απόφαση που ορίζει τους δικαιούχους της χρηματικής ενίσχυσης των 500 ευρώ που θα καταβληθεί στους ένστολους στις 9 Μαΐου καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Σύμφωνα με την απόφαση, δικαιούχοι της χρηματικής ενίσχυσης των 500 ευρώ είναι το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Ακτοφυλακής και ήταν σε ενέργεια την 31.1.2014. Επιπλέον δικαιούχοι είναι και όσοι είχαν τεθεί για οποιονδήποτε λόγο σε καθεστώς αργίας, διαθεσιμότητας εφόσον το σύνολο των αποδοχών που θα ελάμβαναν τον Ιανουάριο 2014 δεν θα ξεπερνούσε το όριο των καθαρών αποδοχών 1.500 ευρώ. Σημειώνεται ότι για τακτικές αποδοχές πάνω από το όριο των 1.500 ευρώ και μέχρι 1.541 ευρώ για κάθε 1 ένα ευρώ επιπλέον η ενίσχυση μειώνεται κατά 12 ευρώ. Για αποδοχές υψηλότερες των 151 ευρώ δεν χορηγείται ενίσχυση.

Συγκεκριμένα το έγγραφο του κ. Σταϊκούρα προς τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, αναφέρει τα εξής:

«Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.4 της παραγράφου Α του άρθρου
πρώτου του ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο
 πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄/85/7-4-2014), για
ενημέρωση και εφαρμογή.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, κρίνεται
σκόπιμο, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, να τονισθούν τα εξής:

1. Δικαιούχοι της εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης (ποσού 500 €), που προβλέπεται από
τις ανωτέρω διατάξεις, είναι τα στελέχη (ένστολο προσωπικό) των Ενόπλων Δυνάμεων,
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος –
Ελληνικής Ακτοφυλακής, που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51
του ν.3205/2003 (Α΄ 297), όπως ισχύουν, ήταν σε ενέργεια την 31-1-2014 και
δικαιούνταν τακτικές αποδοχές (μέχρι του προβλεπομένου ορίου) κατά την εν λόγω
 ημερομηνία. Επιπλέον, δικαιούχοι παραμένουν και όσοι είχαν τεθεί για οποιοδήποτε λόγο
σε καθεστώς αργίας, διαθεσιμότητας κ.λ.π., εφόσον το σύνολο των αποδοχών του μηνός
Ιανουαρίου 2014, που θα ελάμβαναν, εάν δεν είχαν τεθεί στο εν λόγω καθεστώς, δεν θα
 ξεπερνούσε το από τις ανωτέρω διατάξεις προβλεπόμενο όριο αποδοχών.

Διευκρινίζεται ότι στους ανωτέρω δικαιούχους δεν συμπεριλαμβάνονται:
 οι μαθητές (που προέρχονται από ιδιώτες) των παραγωγικών σχολών
αξιωματικών και υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων
 Ασφαλείας.
 όσοι εκπληρώνουν υποχρέωση στρατιωτικής θητείας (π.χ. δόκιμοι και έφεδροι
αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων).
 όσοι έχουν αφυπηρετήσει για οποιοδήποτε λόγο μέχρι και την 31-1-2014.
 όσοι ευρίσκονταν, την 31-1-2014, σε άδεια άνευ αποδοχών.
 όσοι δεν δικαιούνταν, την 31-1-2014, αποδοχές λόγω υπαγωγής τους σε
καθεστώς λιποταξίας, άγνοιας, παράνομης απουσίας κ.λ.π.

2. Για τον υπολογισμό του προβλεπόμενου από τις ανωτέρω διατάξεις ορίου (1.500 €–
1.541 €) λαμβάνονται υπόψη οι (δικαιούμενες) τακτικές μεικτές αποδοχές που αφορούν
 το μήνα Ιανουάριο 2014, μη συμπεριλαμβανομένων της οικογενειακής παροχής, της
ειδικής αποζημίωσης για κάθε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθημέρου την
εβδομάδα, καθώς και του επιδόματος αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων.
Επίσης, για τον ως άνω υπολογισμό δεν συνυπολογίζονται τα πάσης φύσεως
 οδοιπορικά έξοδα και το Επίδομα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, καθόσον οι εν λόγω παροχές
δεν εμπίπτουν στην έννοια των αποδοχών. Εννοείται ότι στο τιθέμενο όριο δεν
συνυπολογίζονται αποδοχές, οι οποίες καταβλήθηκαν το μήνα Ιανουάριο του έτους 2014,
αλλά αφορούν σε προγενέστερο χρονικό διάστημα.

Επισημαίνεται ότι στο ανωτέρω όριο συνυπολογίζονται τα πάσης φύσεως επιδόματα
κινδύνου (π.χ. πτητικό, καταδυτικό, ειδικών επιχειρήσεων, ναρκοπεδίων κ.λ.π.).
Δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν την καταβολή των εν λόγω επιδομάτων και
 προκειμένου να καταστεί εφικτός ο συνυπολογισμός τους στο ως άνω όριο, θα ληφθεί
υπόψη το ποσό το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση των καταβληθέντων σχετικών
ποσών, που αφορούν το έτος 2013, με τον αριθμό 12.

3. Επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 2 των
 κοινοποιούμενων διατάξεων, οι συνολικά προκύπτουσες μεικτές τακτικές αποδοχές
στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Παράδειγμα
Έστω ότι το άθροισμα των μεικτών τακτικών αποδοχών στελέχους, που αφορούν το
μήνα Ιανουάριο 2014, ανέρχεται στο ποσό των 1.505,72 €. Για την εφαρμογή των ως
 άνω διατάξεων το ποσό αυτό στρογγυλοποιείται στα 1.506 €. Για την εξεύρεση του
ποσού της καταβληθησόμενης εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης, οι επιπλέον των 1.500 €
αποδοχές (εν προκειμένω 6 €) θα πολλαπλασιαστούν με τον αριθμό δώδεκα (12) και το
 προκύπτον ποσό θα αφαιρεθεί από το πλήρες ποσό της εν λόγω ενίσχυσης:
500 – (12 * 6) = 428 ευρώ.

4. Η καταβολή της εν λόγω χρηματικής ενίσχυσης πραγματοποιείται με καταστάσεις, που
συντάσσουν οι εκκαθαριστές αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών. Τα αρχεία των εν λόγω
καταστάσεων θα πρέπει να περιέλθουν στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής κατά το χρονικό
 διάστημα από 28/4 έως και 5/5/2014 με τύπο περιόδου 11 (για περισσότερες
πληροφορίες Ε.Α.Π.: τηλ. 210 3329789, 791).

5. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2762 «Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού
μερίσματος» του Κρατικού Προϋπολογισμού».


Το ποσό του βοηθήματος ορίζεται σε 500 ευρώ για ένα άτομο και προσαυξάνεται κατά 166,7 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 83,3 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος. Δηλαδή μια οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει το ποσό των 750 ευρώ, ενώ οικογένεια με τρία παιδιά θα λάβει 916, 6 ευρώ.

Το επίδομα θα καταβληθεί εφάπαξ εντός του Μαΐου και αφορά σε χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, υπερήλικες, μακροχρόνια άνεργους και ελεύθερους επαγγελματίες. Δικαιούχοι του βοηθήματος εκτιμάται ότι μπορεί να είναι όσα νοικοκυριά έχουν ισοδύναμο εισόδημα στη φορολογική δήλωση 2013 έως 6.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας έως 125.000 ευρώ για τον άγαμο ή 250.000 για δύο ή περισσότερα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Για μία τετραμελή οικογένεια, το όριο ορίζεται στις 10.000 ευρώ. 

Το εισόδημα αναφοράς ορίζεται ως το άθροισμα των συνολικών εισοδημάτων όλων των μελών του νοικοκυριού που χρησιμοποιείται στη δήλωση Α21 και συμπεριλαμβάνει τόσο πραγματικά όσο και τεκμαρτά εισοδήματα.

Ειδικά, για τους μακροχρόνια άνεργους, που ήταν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, το Μάρτιο του 2014, ο ορισμός του εισοδήματος αναφοράς προκύπτει, όταν τα εισοδήματα του μακροχρόνια ανέργου από μισθούς και ημερομίσθια, μηδενιστούν.

Για να υπολογιστεί το ποσό του βοηθήματος, το οποίο ορίζεται στα 500 ευρώ, υπάρχει οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας, που κλιμακώνεται από 1 για τον πρώτο ενήλικα, 1/3 για κάθε άλλον ενήλικα και 1/6 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, ηλικίας έως 24 ετών. Δηλαδή, το ποσό των 500 ευρώ για τον άγαμο προσαυξάνεται κατά 166,7 ευρώ για κάθε επιπρόσθετο ενήλικο μέλος του νοικοκυριού και κατά 83,3 ευρώ για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος, ώστε να ανέρχεται τελικά σε 833 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

Το βοήθημα θα παρέχεται, μετά από αίτηση - ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου και διασταύρωση των στοιχείων του από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
Η ειδική επιτροπή της κυβέρνησης θα συνεχίσει την επεξεργασία των στοιχείων για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος από το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013 και θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη τις επόμενες ημέρες

πηγη: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου