Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Σχολή αστυφυλάκων Διδυμότειχου με προκήρυξη του ανακοινώνει τις προσλήψεις με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, και καλεί αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2012 - 2013 όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.
2. Προσόντα Υποψηφίων – Θέσεις προς κάλυψη
α) Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
(1) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
(3) Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.
(4) Να μην διώκονται ποινικά.
(5) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
(6) Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
(7) Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας).
(8) Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 124/ 9-2-2007).
(9) Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου