Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2012

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


8ΜΗΝΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών Αττικής, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ ΕΓΚΡ. 12/79/οικ.20553 από 24-09-2012 Απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄) και την υπ’αριθμ. 72266/12/1200874 από 25-09-2012 διαταγή της Διεύθυνσης Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει τις θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 ,όπως αυτός ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των: Ν.2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995,2527/1997,2738/1999,3051/2002,3146/2003,3174/2003,3200/2003,3260/2004,3320/2005, του Π.Δ. 164/2004 και του άρθρου 9 του Ν.4058/2012 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου