Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 2 ΧΡΟΝΩΝ

 Το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής και Περίθαλψης ‘’Κωστής Μπάλλας’’ Ανακοινώνει τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 24 μηνες , συνολικά δεκαεφτά (17) ατόμων ,άνεργους, για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 «Πλήρης Ενσωμάτωση του Συνόλου του Ανθρωπίνου Δυναμικού σε μια Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά δομή, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου