Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΣΤΟ ΑΠΘ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΑΠΘ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μελέτη της βιοδραστικότητας των αιωρούμενων σωματιδίων της ατμόσφαιρας σε σχέση με το μέγεθος, τη μορφολογία και τη χημική τους σύσταση (BIOACTAIR)», με κωδικό 85328, που υλοποιείται μέσω της Πράξης «ΘΑΛΗΣ» του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ_ΕΣΠΑ_2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με επιστημονικά υπεύθυνη την κα. Σαμαρά - Κωνσταντίνου Κωνσταντίνη, καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει για διάστημα 36 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 10.500 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου