Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2012 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ

Το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ Ελληνικής Αστυνομίας, με προκήρυξη του και ύστερα από την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/57/9268 από 24-8-2012 εγκριτική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ και την υπ΄αριθμ. 6481/3/209-ε΄ από 14-09-2012 κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2605/25-09-2012 τ.Β΄) «Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στην Ελληνική Αστυνομία», ανακοινώνει τις προσλήψεις με σύμβαση μίσθωσης έργου με διακόσια τριάντα τρία (233) συνολικά άτομα, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο, ως ακολούθως:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου